יפוי כוח מתמשך

Updated: Jun 25, 2019

ביום 29.3.16 נתקבל בכנסת תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") לפיו תוקן החוק, בין השאר, על ידי הוספת ארבעה מוסדות משפטיים חדשים והם "יפוי כוח מתמשך", "תומך בקבלת החלטות", "מסמך הבעת רצון", ו"הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס".

מאמר זה מתמקד ביפוי כוח מתמשך ( יפוכ"מ) אשר נועד לשמש כהסדר עיקרי או כתחליף למוסד הקיים של אפוטרופסות על פי מינוי. החוק בעצם משנה את אופיו של מוסד האפוטרופסות ומציג גישה חדשה של הגנה על זכויות האדם שאינו יכול לדאוג לענייניו ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

החוק שינה את האופן שבו הוא מטפל בקשישים ובכאילו מסוגלים לדאוג לענייניהם (עקב מחלה, תאונה וכו') בהסדר משפטי המאפשר להם להחליט כיצד הם רוצים שהטיפול בעניינים הרפואיים והאישיים שלהם יוסדר ברגע שהם לא יוכלו לעשות זאת בעצמם.


מה מיוחד ביפוי כוח מתמשך?

בניגוד ליפוי כוח רגיל, שפג תוקפו ברגע שהמיפה כוח אינו כשיר עוד מבחינה מנטאלית, יפוכ"מ נכנס לתוקף בדיוק באותה עת והוא פעיל, להבדיל מצוואה, לאורך כל תקופת חייו של האדם ופוקע במותו.


במה הוא שונה מאפוטרופסות?

מינוי יפוי הכוח אינו כרוך בחלטת בימ"ש להבדיל ממינוי אפוטרופוס. הממנה הוא זה שמחליט במסמך יפוי הכוח המתמשך מתי הנ"ל נכנס לתוקף או בהגיעו לגיל מסוים או בקרות אירוע מסוים, או על פי החלטת בן משפחה (אחד או יותר), או בדרך של קבלת חוות דעת רפואית.

בשונה מאפוטרופוס, מיופה הכוח אינו נדרש על פי החוק למסור דיווחים שנתיים לאפוטרופוס הכללי א"א צוין אחרת ביפוכ"מ.


איזה עניינים ניתן לכלול בו?

יפוכ"מ מאפשר לאדם (הממנה) למנות אדם אחר (המיופה הכוח) לטפל בעניינים האישיים ו/ או הרפואיים ו/ או הרכושיים שלו, כאשר הממנה עוד חי, אך אינו מסוגל עוד לעשות זאת בעצמו. הרעיון העומד מאחוריו הוא להעניק לממנה את העצמאות המלאה לבחור את מהלך הטיפול העתידי שלו בעניינים הכספיים ו / או בבעיות הבריאות שלו ולהעביר את ההוראות האלה למיופה כוח על פי בחירתו, (בדרך כלל מיופה הכוח יהיה חבר קרוב או בן משפחה).


עניינים אישיים אשר ניתן להסדירם על ידי יפוכ"מ יכולים לכלול, למשל, הוראות למיופה כוח על המקום בו מעדיף הממנה להתגורר ולחיות כאשר אינו מוסמך עוד להחליט בעצמו, לרבות האפשרות להעברה למוסד בעת הצורך או להשאר בביתו עם מטפל. עניינים רפואיים אישיים יכולים לכלול, לדוגמא, מה הטיפולים הרפואיים שהממנה יסכים לקבל. עניינים אישיים יכולים לכלול, למשל, סוגיות פיננסיות ובנקאיות שונות, שיפוץ דירת הממנה, הענקת מתנות לקרובי משפחה שונים באירועים משפחתיים ואחרים.


בשונה מאפוטרופוס, מיופה הכוח אינו נדרש על פי החוק למסור דיווחים שנתיים לאפוטרופוס הכללי א"א צוין אחרת ביפוכ"מ.


הממנה כותב הנחיות מקדימות ביפוי כוח על מנת שיוכל המיופה לפעול על פיהם. על מנת להגן על הממנה נקבע בחוק כי ישנם עניינים שמיופה הכוח לא יהיה מוסמך לבצע ללא אישור מפורש בכתב מן הממנה, מאידך ישנם עניינים שלא ניתן לבצע אותם ללא אישור בימ"ש, ללא קשר למה שנכתב ב יפוכ"מ.

כמו כן, חשוב לציין כי הממנה יכול למנות יותר ממיופה כח אחד על מנת שיפעלו במשותף על כל החלטה והוא יכול גם למנות מיופה כוח חלופי למקרה שהראשון אינו יכול עוד לפעול.


האם מקבל מיופה הכוח תגמול כספי?

ברירת המחדל הוא שמיופה הכוח אינו מקבל תגמול כספי עבור העזרה שלו אא"כ מציין זאת הממנה במפורש ביופכ"מ ואזי יהיה עליו לקבוע גם את היקף התגמול. מאידך, זכאי מיופה הכוח להחזר הוצאות סבירות במהלך ביצוע תפקידיו.


מהו "מיודע"?

הממנה יכול למנות אדם נוסף, מוגדר בחוק כמיודע, (מלבד מיופה הכוח) ולקבוע שהמיודע יקבל הודעה כאשר יפוכ"מ נכנס לתוקף ולבקש שהוא גם יקבל העתק של מסמך יופכ"מ. המיודע מהווה מעין פיקוח על מיופה הכוח ודרך נוספת לוודא שמיופה הכוח מיישם בנאמנות את הוראות הממנה.


מי יכול לערוך יפוי כח מתמשך?

כל אדם החל מגיל 18 כשיר לערוך יפוכ"מ. אם יש ספק לגבי כשירותו על הממנה לצרף חוו"ד רפואית המאשרת כי הינו כשיר ומסוגל להבין ולערוך יפוי כוח. בהיעדר חוו"ד מומחה פתוחה בפני קרובי הממנה האפשרות לתקוף את חוקיותו של ייפוי הכוח בטענה שבעת עשייתה הממנה לא היה בעל כשירות.


בפני מי ניתן לחתום על יפוי כוח מתמשך?

העריכה והחתימה על יפוי כוח מתמשך יכולה להעשות רק בפני עו"ד שעבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי זאת כדי לוודא כי אכן נכתב המסמך בהתאם לרצונו של האדם, כי הוא הבין את משמעותו ובכך למנוע ניצולו לרעה.

לשם מניעת ניגוד עניינים, עוה"ד שעורך את יפוי הכוח המתמשך אינו יכול להיות בעל ענין אישי בו ואינו יכול להתמנות במסגרתו כמיופה כוח. על יפוי הכוח חותמים הממנה,מיופה הכוח ועורך הדין שערך את המסמך וזאת לאחר שנתן הסברים על משמעות המסמך הן לממנה והן למיופה הכוח. לאחר החתימה מגישים את המסמך באופן מקוון, ואז תוך 14 יום יש להפקיד את המסמך המקורי החתום אצל האפוטרופוס הכללי.


מתי פוקע יפוי הכוח המתמשך?

עם מותו של הממנה, יפוי הכוח המתמשך פוקע. ישנם מקרים בהם יוכל הממנה לבקש מבית המשפט או למסור הודעה למיופה הכוח על ביטול יפוי הכוח.

הכלל הוא שברגע שמסתיים או פקע יפוי הכוח הנ"ל, על מיופה הכוח למסור לממנה, או למי שקבע בהמ"ש את האחריות על נכסי הממנה כולל כל המסמכים הנוגעים אליו ואל נכסיו.

במקרה של פטירת הממנה יכול מיופה הכוח להמשיך לטפל בעניינים רכושיים מסויימים (עד למינוי מנהל עזבון למשל או עד למצו קיום צוואה) וזאת לתקופה שלא עולה על 90 יום.


כפי שהזכרתי בתחילת המאמר התיקון לחוק הביא עימו מוסדות משפטיים חדשים נוספים:

1. מסמך הבעת רצון-מסמך שבו אדם מציין מי יהיה האפוטרופוס על הילדים או על אנשים שהוא כעת מהווה אפוטרופוס עליהם כאשר לא יוכל לעשות כן יותר למרות שהוא עודו בחיים. לא מחייב הפקדה.

2. הנחיות מקדמיות לאפוטרופסות- מסמך קבלת החלטות-זהו מסמך בו אתה קובע מי יהיה אפוטרופוס עליך בבוא הזמן יחד עם הנחיות לאפוטרופוס.

3. יפוי כוח רפואי בלבד- חשוב לציין כי מסמך זה אינו מתייחס להחלטות לפי חוק החולה הנוטה למות, יפוי כוח שכזה יכול להחתם על ידי עו"ד (כל עו"ד לאו דווקא זה שעבר הכשרה לכך), או על ידי רופא, אח/אחות מוסמכים, עובד סוציאלי או פסיכולוג.

4. תומך בקבלת החלטות- קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם המתקשה בקבלת החלטות בענייניו ובמימושן להסתייע בתומך שיסייע לו בתהליך קבלת ההחלטה וביישומה באופן המותאם לצרכיו ולהבנתו ומונגש ככל האפשר למגבלותיו.


סיכום:

הנתונים האחרונים בעניין מעידים כי קיימת עלייה עקבית בתוחלת החיים וזו עוברת כיום את גיל ה-80. (בסוף המאה ה-19 הגיעה תוחלת החיים לגיל 50 ובאמצע המאה ה-20 לגיל 65). גידול זה גורר עימו שינויים פיסיולוגים רבים אשר הפכו להיות ממאפיינה העקריים של הזקנה כגון ירידה בשמיעה, בראייה,מוגבלות בניידות ומחלות זחלניות כגון פרקינסון ואלצהיימר.


הכלי החדש של יפוי כוח מתמשך (וגם הכלים האחרים אותם פירטנו בקצרה) נועד למצבים שבהם יש לאדם הנזקק לסיוע מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו והוא מעוניין לקבוע בעודו בעל כשירות, מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לעניינים של אותו אדם, כאשר הוא לא יהיה מסוגל להעריך את מצבו או לדאוג לענייניו בעצמו.


*כל האמור לעיל נאמר ללא כל התייחסות מעמיקה ובחינת נסיבות מקרה ספציפי ועובדותיו ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה ולא יהווה כל המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.


0 comments

Recent Posts

See All

©2018 by Mirit Hoffman Law Office. Proudly created with Wix.com